Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Biblus

Biblus is een platform waarbij artikelen kunnen worden gedeeld. Aan het gebruik deze mogelijkheid om artikelen te uploaden zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Biblus en de auteur. Door je aan te melden bij Biblus ga je met deze voorwaarden akkoord. Tenzij duidelijk anders overeengekomen is het gebruik van andere voorwaarden uitgesloten.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Biblus: Naam van het platform en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Auteur: Natuurlijke persoon of entiteit met wie Biblus de Overeenkomst heeft gesloten.
 • Dienst: De mogelijkheid die Biblus aan de auteur verleent om artikelen te delen via het platform.
 • Overeenkomst: Afspraak tussen Biblus en auteur om gebruik te maken van de “Dienst”.
 • Partij: Iedere partij bij de Overeenkomst.
 • Website: Website van Biblus biblus.nl.
 • Algemene Voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden.
 • Content: Door auteur aangeleverde inhoud (auteursrechtelijke werken, teksten, afbeeldingen, etc.) met als doel publicatie op de Website.
 • Account: Persoonlijk configuratie-/beheersysteem van auteur.
 • Gebruik: Opslaan, verveelvoudigen, openbaar maken, publiceren, gebruiken en/of delen van de Content.

Artikel 1. Communicatie

 • 1 Alle communicatie die er plaats vindt tussen de auteur en Biblus, de door Biblus ontvangen en eventueel opgeslagen versies van de communicatie gelden als bewijs hiervan, behoudens tegenbewijs door auteur.

Artikel 2. Opstelling Overeenkomst

 • 1 Uitingen van Biblus met betrekking tot het ter beschikking stellen van de Dienst geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De Overeenkomst komt tot stand doordat auteur zich via de Website aanmeldt ten einde gebruik te maken van de Dienst én Biblus deze aanmelding bevestigt. De bevestiging zal elektronisch plaatsvinden.
 • 2 Biblus heeft het recht, zonder opgaaf van reden, aanmelding door auteur te weigeren. Wanneer deze aanmelding wordt geweigerd komt er geen overeenkomst tot stand.
 • 3 Auteur dient bij aanmelding tenminste naam en geldig e-mailadres te verstrekken.

Artikel 3. Beschrijving en verandering van de Dienst

 • 1 Biblus zal auteur gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen. Hiertoe zal Biblus aan auteur een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken.
 • 2 Biblus heeft het recht de programmatuur van Biblus van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen.

Artikel 4. Gebruiksvoorwaarden van de Dienst

 • 1 Biblus geeft de ruimte aan de auteur om content te uploaden, de auteur bepaald hiermee wat beschikbaar wordt gesteld aan het platform. Biblus heeft het recht om deze content te beoordelen, eventueel te weigeren, aan te passen of verwijderen.
 • 2 Auteur is altijd zelf verantwoordelijke voor de geüploade content en de rechtmatigheid hiervan. De content mag niet tot inbreuk leiden op een recht van een derde, of in strijd zijn met de wet. Biblus aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. Auteur verklaart met het uploaden en het aanvaarden van de algemene voorwaarden dat de geüploade content vrij is van enige rechten van derden, dat de auteur rechthebbende is van de content en/of dat de auteur toestemming of over een licentie beschikt om de content te mogen publiceren.
 • 3 Wanneer Biblus kennis heeft van het feit dat de auteur onrechtmatig content heeft gepubliceerd dan zal Biblus zo snel mogelijk handelen om content te verwijderen en toegang tot de content te blokkeren. Biblus heeft in een geval als dit, het recht om de content te verwijderen van de auteur, in geen geval is Biblus aansprakelijk voor eventuele schade die hierdoor veroorzaakt wordt.
 • 4 Auteur krijgt bij het aanmaken van een account een door de auteur gekozen gebruikersnaam en wachtwoord en dient deze af te schermen voor onbevoegden. De gebruikersnaam en wachtwoord zijn persoonlijk en Biblus is niet verantwoordelijk voor het misbruik van gebruikersnaam en wachtwoord en mag er van uitgaan dat auteur die zich aanmeldt op het platform dan ook de auteur is. Indien auteur vermoeden heeft dat gebruiksnaam en wachtwoord in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient de auteur Biblus hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 5. Rechten van intellectuele eigendom

 • 5.1 Biblus verkrijgt op het moment dat de auteur content upload het eeuwigdurend niet-overdraagbare recht om content openbaar te maken en te verveelvoudigen op de website. Dit gebruiksrecht vervalt nadat de auteur zelf de content laat verwijderen door Biblus door middel van een bericht naar Biblus.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 • 1 Biblus is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van auteur of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.
 • 2 Auteur vrijwaart Biblus voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, die te maken hebben met de dienst van Biblus.

Artikel 7. Duur en beëindiging

 • 1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan uitsluitend worden beëindigd zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald.
 • 2 De Overeenkomst kan door een Partij worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn. De Overeenkomst eindigt zodra Biblus alle Content heeft verwijderd. Biblus zal vervolgens het Account wissen. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.
 • 3 In geval van opzegging, zoals bedoeld in het voorgenoemde artikel, zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
  • intellectuele eigendomsrechten;
  • aansprakelijkheid.
 • Deze zullen blijven bestaan voor zolang als Biblus op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

Artikel 8. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 • 1 Biblus behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • 2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • 3 Indien auteur een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst ontbonden worden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging, indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • 2 Verandering in management of rechtsvorm heeft geen invloed op de Overeenkomst.
 • 3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 • 4 Partiële nietigheid:
  • Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.
  • Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
  • Bij strijdigheid tussen de handleiding en de Algemene Voorwaarden prefereert de meest gunstige bepaling.

Lost Password

Register